Mzdy a personalistika

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Miesto Vás zabezpečujeme komplexné spracovanie mzdovej agendy, teda výpočet miezd, výpočet dane zo závislej činnosti, výpočet poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Súčasťou mzdovej agendy je aj vyhotovenie výkazov a ich následne odoslanie na príslušné inštitúcie. Všetky výkazy odosielame v elektronickej podobe a elektronicky komunikujeme aj so všetkými inštitúciami.


Spracovanie mzdy a personalistiky zahŕňa:

  • vedenie evidencie zamestnancov
  • kompletné mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
  • výpočet odvodov poistného za zamestnanca a zamestnávateľa
  • odosielanie mesačných výkazov a prehľadov do sociálnej, zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad
  • zostavenie príkazov na úhradu miezd a odvodov do poisťovní
  • výpočet ročného zúčtovania dane za zamestnancov
  • zostavenie a odosielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
  • kompletné úkony súvisiace so vznikom, zmenami a ukončením pracovného pomeru
  • vypracovanie potvrdení, reportov a iných administratívnych úkonov na žiadosť klienta