Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

11.02.2021

Ročné zúčtovanie dane je potrebné podať do určitého termínu. Nie každý však má naň nárok. Kto by ho podať mal a aké novinky nás čakajú v roku 2021?

zdroj: Pexels.com

Povinnosť podať daňové priznanie má fyzická osoba, ktorej príjmy za minulý rok presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane. Prípadne vtedy, ak osoba dosiahla daňovú stratu.

Hranica za rok 2020 dosiahla výšku 2207,10 €.

Existuje však aj výnimka, keď osoba nemusí podať daňové priznanie. Je to vtedy, keď požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Z toho však vyplývajú ďalšie povinnosti, na ktoré netreba zabúdať.

Kto má nárok na ročné zúčtovanie dane?

Nárok na ročné zúčtovanie má:

V prípade, že ste ako zamestnanec mali v roku 2020 iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, nárok na ročné zúčtovanie dane nemáte. K týmto príjmom sa radia napríklad príjmy z predaja nehnuteľnosti alebo z prenájmu, príjmy zo zahraničia, zo samostatne zárobkovej činnosti a iné.

Namiesto ročného zúčtovania musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov - typ B.

Druhou možnosťou je ešte situácia, kedy zamestnanec dosiahol len príjmy zo závislej činnosti. V takomto prípade síce nárok na ročné zúčtovanie má, no môže si namiesto toho podať daňové priznanie k dani z príjmov - typ A.

Termín požiadania o ročné zúčtovanie

Ak na ročné zúčtovanie máte nárok, je potrebné, aby ste stihli lehotu na požiadanie. U svojho zamestnávateľa tak môžete urobiť do 15. feburára v tomto roku.

Zamestnávateľovi stačí doručiť písomnú žiadosť na vykonanie ročného zúčtovania. Prípadne mu ju poslať v elektronickej podobe. Spolu so žiadosťou nezabúdajte predložiť aj všetky požadované doklady. Bez nich by sa ročné zúčtovanie nedalo spraviť.

Termín vykonania ročného zúčtovania

V prípade, že ste zamestnanec, tento termín vás trápiť nemusí. Dôležitý je pre zamestnávateľov.

Ročné zúčtovanie sa musí vykonať najneskôr do 31. marca 2021. Potvrdenie o vykonaní zúčtovania musí byť zamestnancovi doručené do 30. apríla 2021.

Ak máte zamestnancov, ktorí o ročné zúčtovanie nepožiadali, do 10. marca im musíte vystaviť tlačivo "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch".

Čo všetko si uplatniť?

Tlačivo na žiadosť o ročnom zúčtovaní môže byť pre niektorých komplikované. Pravdou však je, že ak viete, čo všetko si chcete a môžete uplatniť, je to veľmi jednoduché.

V prvej časti "Údaje o zamestnancovi" vyplníte všetky základné informácie o vás. Následne je ešte potrebné zaškrtnúť možnosť či ste daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo poberateľom dôchodku.

V ďalších častiach už vyberáte to, čo si chcete uplatniť. Môže ísť o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku
 • nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie
 • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo
 • daňový bonus na vyživované dieťa (deti)
 • daňový bonus na zaplatené úroky
 • poistné a príspevky
 • zamestnanecké prémie.

Ku každej z vyplnených častí nezabudnite pripojiť potrebné doklady. Napríklad, ak si chcete uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, pripojte rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy.

Koho požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane?

V tomto bode prichádza novinka. Po minulé roky ste mohli o vykonanie ročného zúčtovania dane požiadať len zamestnávateľa, u ktorého ste si naposledy uplatňovali nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus.

Tento rok si však môžete nechať ročné zúčtovanie vykonať u ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Jedinou podmienkou je to, že zamestnávateľ musí byť platiteľom dane.

Výsledok ročného zúčtovania dane

Výsledky ročného zúčtovania dane môžu byť tri, a to:

 • 0,00 €
 • preplatok na dani z príjmov - zamestnávateľ musí zamestnancovi vrátiť preplatok na dani
 • nedoplatok na dani z príjmov - zamestnávateľ musí zamestnancovi nedoplatok zrážať zo zdaniteľnej mzdy. Najneskôr do konca roka 2021.

Zhrnutie

Ak máte nárok na ročné zúčtovanie dane, rozhodne nečakajte. Na požiadanie zamestnávateľa vám zostáva už len zopár dní. Na podanie žiadosti stačí vyplnené tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020".