Prehľad zmien v Zákonníku práce od 1. marca 2021

04.03.2021

S príchodom nového mesiaca vstúpilo do platnosti niekoľko zmien týkajúcich sa Zákonníka práce. Aké zmeny to boli a čo by vám rozhodne nemalo ujsť? Pozrite si náš prehľad. 

zdroj: Unsplash.com

Alternatíva k stravným lístkom

Jedna zo zásadných zmien, ktoré prišli do platnosti v marci 2021, je spojená so stravovaním zamestnancov. Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo zariadení iného zamestnávateľa, musí zamestnancom poskytnúť výber z dvoch možností. Tými je klasika vo forme stravných lístkov alebo novinka vo forme finančného príspevku.

Ak si zamestnanec vyberie finančný príspevok, zamestnávateľ je povinný akceptovať ho. Zamestnanci by však mali vedieť, že po vybratí jednej z možností majú nárok na zmenu až po uplynutí 12 mesiacov.

Finančný príspevok získa zamestnanec ako súčasť čistej mzdy. Výška musí byť rovnaká, ako výška príspevku vo forme gastrolístkov.

Zmena stravných lístkov

Zmeny sa však dotknú aj samotných stravných lístkov. Jednou z najväčších bude ich forma. Od 1. marca 2023 budú musieť mať elektronickú podobu. Papierová podoba bude možná len vtedy, ak by využitie elektronickej nebolo počas pracovnej doby možné.

Od 1. marca 2021 sa mení maximálny poplatok za sprostredkované stravovacie služby pri nákupe gastrolístkov. Poplatok sa znížil z 3 % hodnoty lístka na 2 %.

Práca pre prvákov na strednej škole

Zákonník práce prináša zmeny aj pre prvákov na stredných školách. Fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ešte nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku, budú môcť za určitých podmienok pracovať počas leta.

Problém je ten, že mnohým študentom končí povinná školská dochádzka až 31. augusta. Z pohľadu zákona tak nemôžu počas leta pracovať. Tento rok sa všetko mení. Študenti starší ako 15 rokov budú môcť vykonávať ľahké práce.

Ak ste v pozícií zamestnávateľa, takúto osobu môžete zamestnať pod jednou podmienkou. Musíte získať povolenie od inšpektorátu práce.

Študentské brigády po skončení strednej školy alebo prvého stupňa vysokej školy

Zákonník práce je doplnený o novinku, ktorá poteší každého študenta strednej alebo vysokej školy. Problém je totižto v tom, že keď žiak ukončí strednú školu alebo prvý stupeň vysokej školy, stráca štatút študenta. A to dokonca aj vtedy, keď sa rozhodol pokračovať v štúdiu ďalej.

Kvôli strate štatútu bolo pre zamestnávateľov náročné a takmer nemožné zamestnať takéhoto človeka na základe dohody o brigádnickej činnosti. Najnovšia zmena však tento problém jednoducho vyriešila.

Podľa Zákonníka práce sa za študenta strednej školy bude považovať osoba od ukončenia štúdia až do 31. októbra toho istého roka. Za študenta vysokoškolského štúdia sa bude považovať osoba od ukončenia štúdia do 31. októbra toho istého roka.

Pre zamestnávateľov to znamená len jediné. Takáto osoba bude môcť pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Zmena v home office

Novelizácia zákona platná od 1. marca 2021 upravuje definíciu domáckej práce a telepráce. Tá znie: "Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o:

· domácku prácu

· teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku."

Zamestnávateľ musí uhrádzať zvýšené výdavky spojené s používaním vlastného náradia alebo zariadenia. Tieto výdavky musí zamestnanec preukázať.

Dôležitým dodatkom je taktiež to, že zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu nie je povinný odpisovať na e-maily alebo prijímať telefonické hovory mimo svojho pracovného času.

Pôsobenie odborovej organizácie

Odborová organizácia bude môcť od 1. marca 2021 zastupovať zamestnancov len vtedy, keď členovia odborovej organizácie budú aj zamestnancami daného podniku alebo spoločnosti.

Zmena s účinnosťou od 1. marca 2022

V Zákonníku práce nastala ešte jedna zmena, ktorá však bude účinná až od budúceho roka. Touto zmenou je nový dôvod na výpoveď. Zamestnávateľ bude môcť dať zamestnancovi výpoveď v prípade, keď dovŕši vek 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Na výpoveď budú musieť byť splnené obe požiadavky.

Pri skončení pracovného pomeru má zamestnanec nárok na odstupné.

Zhrnutie

Zákonník práce je obohatený o niekoľko noviniek a zmien, ktoré sa rozhodne oplatí poznať. Väčšine nadobudla platnosť 1. marca 2021, no je aj zopár výnimiek, ktoré začnú platiť o rok či dva