Podanie daňového priznania: Kto ho podať musí, a kto nie?

29.01.2021

Podanie daňového priznania je pre mnohých každoročným problémom. Ak neviete, či ste povinní podať ho alebo nepoznáte jednotlivé dátumy, prinášame vám prehľadné a aktuálne informácie.


zdroj: Pexels.com

Podanie daňového priznania u fyzickej osoby

Fyzická osoba podáva daňové priznanie za kalendárny rok, maximálne do troch mesiacov po jeho uplynutí.

Povinnosť vzniká v prípade, ak jej príjmy presiahli sumu 2 207,10 € alebo vykázala stratu. Zdaniteľným príjmom sa rozumie akýkoľvek príjem, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov.

Existujú však aj výnimky, kedy fyzická osoba daňové priznanie podať nemusí. Je to v prípade ak:

  • zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 207,10 €
  • príjmy presiahli sumu 2 207,10 €, ale boli výlučne zo závislej činnosti a fyzická osoba požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane
  • ide o príjmy, z ktorých je daň vyberaná zrážkou a fyzická osoba neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov

Následne fyzická osoba podáva jeden z typov daňových priznaní:

  • Daňové priznanie typ A - v prípade príjmov zo závislej činnosti
  • Daňové priznanie typ B - v prípade, ak osoba dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy

Podanie daňového priznania u právnickej osoby

Právnické osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky svoje sídlo, musia podávať daňové priznanie bez ohľadu na výšku príjmov. Daňové priznanie musíte podať aj v prípade, ak na Slovensku nesídlite, no máte z jeho územia príjmy, z ktorých sa nevyberá daň zrážkou.

Právnické osoby tak, na rozdiel od fyzických, musia daňové priznanie podať vždy, bez ohľadu na to, ako dlho fungujú alebo koľko zarobili.

Termín podania daňového priznania

Daňové priznanie podáva právnická aj fyzická osoba maximálne do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za rok 2020 je tak daňovník povinný podať daňové priznanie do 31. marca 2021.

Daňové priznanie je možné odložiť o tri alebo šesť kalendárnych mesiacov, čiže maximálne do 30. septembra 2021.

Termín zaplatenia daňového priznania

Daňové priznanie je splatné v deň termínu na podanie priznania. To znamená, zaplatiť ho musíte do 31. marca 2021. Samozrejme, tento dátum neplatí v prípade, ak ste podanie odložili.

Na zaplatenie dane z príjmov musíte mať osobný účet daňovníka. Ten vám prideľuje správca dane po registrácii na daňovom úrade. Ak by sa náhodou stalo, že osobný účet daňovníka vám správca dane neoznámil, lehota na zaplatenie dane z príjmov je do 8 dní od doručenia oznámenia s touto informáciou.

Ak daň nezaplatíte v určenej lehote, správca dane vám udelí sankciu podľa daňového poriadku. Toto pravidlo platí aj v prípade, keď nezaplatíte celú sumu dane z príjmu.

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Na opravné a dodatočné daňové priznanie sa využíva rovnaké tlačivo, ako pri klasickom podávaní dane. Jediná zmena je v tom, že v úvode označíte možnosť "opravné" alebo "dodatočné".

Opravné daňové priznanie sa podáva vtedy, ak bolo prvé chybné. Dodatočné v prípade zistenia, že vyrúbená daň je vyššia ako bola priznaná.

Spôsob podania daňového priznania

Na podanie daňového priznania máte dve možnosti, a to:

  • elektronicky
  • papierovou formou

Právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov majú povinnosť podať daňové priznanie elektronicky. Urobiť tak môžu prostredníctvom elektronickej komunikácie s Finančnou správou.

Zhrnutie

Správne podanie daňového priznania je kľúčové. Dôležité je vedieť, dokedy je potrebné podať a zaplatiť ho. Netreba však zabúdať ani na prípadné povinné prílohy, ktoré sa odvíjajú od samotného daňovníka.