Novela zákona o DPH od novembra 2021 a od roku 2022

04.11.2021

Povinná registrácia bankových účtov, vrátky nadmerných odpočtov na tieto účty, zrušenie registračnej kartičky k DPH a iné zmeny prináša novela zákona o DPH od 15. Novembra 2021.


Národná rada Slovenskej republiky dňa 27.10.2021 schválila novelu zákona o správe daní, ktorou zmenou daňového poriadku dochádza aj k nepriamej novele zákona o dani z pridanej hodnoty. Jedná sa o nasledujúce zmeny:

Platitelia DPH sú povinní oznamovať finančnej správe svoje bankové účty od 15.11.2021

Daňovníci, ktorí sú registrovaní pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 sú povinní oznámiť podľa nového ustanovenia § 6 finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré budú využívať:

  • na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty, a
  • na odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty.

Lehota na oznámenie uvedeného čísla účtu je:

  • bezodkladne odo dňa, kedy si platiteľ DPH takýto účet zriadil,
  • bezodkladne potom, ako bola zdaniteľná osoba daňovým úradom zaregistrovaná ako platiteľ DPH,
  • do 30. novembra 2021, ak ide o zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi dane k 15. novembru 2021,

pričom platí, že ak platitelia majú zriadené viacero bankových účtov a niektoré z nich pôvodne neplánovali využívať na účely podnikania podliehajúcemu DPH, v prípade, ak dôjde k zmene ich rozhodnutia a budú chcieť na podnikanie využívať aj iné účty, tak ich budú musieť oznámiť finančnému riaditeľstvu ešte pred ich použitím na účely podnikania podliehajúcemu DPH.

Čísla účtov je potrebné oznámiť elektronicky na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Pozor, platiteľovi dane, ktorý uvedie na tlačive nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur.

Vrátenie nadmerného odpočtu bude možné len na registrovaný bankový účet od 1.1.2022

V súvislosti so zavedením registrácie bankových účtov platiteľa dane platí, že od 1.1.2022 daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť len na registrovaný bankový účet platiteľa, ktorý bude zverejnený v zozname bankových účtov správcom dane.

Ak účet oznámený nie je, daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do desiatich dní odo dňa, kedy platiteľ túto povinnosť dodatočne splnil (odo dňa, kedy oznámil číslo bankového účtu daňovému úradu).

Osvedčenie o registrácii - tzv, kartička DPH sa ruší od 1.1.2022

Od 1.1.2022 sa ruší registračná kartička, ktorú správca dane zasielal po povinnej registrácii alebo dobrovoľnej registrácii fyzickej/právnickej osobe, či zdaniteľnej osobe, ktorá sa registruje pre daň z pridanej hodnoty. Cieľom tejto zmeny je zníženie administratívnej záťaže.

Po novom, teda od 1.1.2022 po registrácii na daň z pridanej hodnoty bude správca dane (daňový úrad) zasielať daňovému subjektu už len rozhodnutie o registrácii.

Odberateľ môže uhradiť daň na osobitný účet dodávateľa - priamo daňovému úradu od 1.1.2022

Nové ustanovenie zavádza aj osobitný spôsob úhrady dane, kedy odberateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatí v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi (štandardný mechanizmus DPH), ale dodávateľom fakturovanú sumu pri jej úhrade rozdelí tak, že:

  • dodávateľovi zaplatí len základ dane, a
  • samotnú sumu dane zaplatí na osobný účet daňovníka (OÚD), ktorý je vedený správcom dane pre dodávateľa, takže priamo daňovému úradu, pričom ju označí tak, ako by ju platil sám dodávateľ.

Cieľom tohto ustanovenia je umožniť odberateľovi vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, pričom tento spôsob bude u odberateľa možný len do momentu doručenia rozhodnutia, ktorým mu daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi uložil povinnosť zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa.

V prípade, ak odberateľ zaplatí daň z dodania za dodávateľa, ktorý:

  • si v lehote splnil svoje platobné povinnosti, daň zaplatená odberateľom sa stáva daňovým preplatkom dodávateľa,
  • z určitých dôvodov neuhradí daň, potom odberateľom zaplatená daň sa použije na úhradu daňového nedoplatku dodávateľa za dané zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla predmetná daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby. Ak odberateľom zaplatená daň prevyšuje celkovú splatnú daň, ktorú mal dodávateľ zaplatiť za zdaňovacie obdobie, tento kladný rozdiel taktiež bude predstavovať preplatok dodávateľa.