Príjem z prenájmu nehnuteľnisti fyzická osoba – nepodnikateľ

09.03.2021

Ste fyzickou osobou - nepodnikateľom a prenajímate nehnuteľnosť? Rozmýšľate, ako sa zdaňuje tento váš príjem? Aké výdavky si viete uplatniť? Všetko podstatné o daňovom priznaní pri prenájme nehnuteľnosti sa dozviete nižšie.

pexels.com

Zadefinujme si najprv právny rámec. Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba - nepodnikateľ (t.j. bez živnostenského oprávnenia), tak vaše príjmy a výdavky vymedzuje § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pamätajte tiež na to, že v takomto prípade je príjem z prenájmu nehnuteľností je tzv. pasívnym príjmom, v porovnaní s príjmom z nehnuteľnosti na základe živnosti, ktorý je aktívnym príjmom.

Povinnosť podať si daňové priznanie za rok 2020 máte len v prípade, ak vaše zdaniteľné príjmy v predošlom roku prekročili 2 207,10 €. Predpokladajme, že sa tak stalo a že okrem príjmu zo zamestnania ste mali aj príjem práve z prenájmu nehnuteľnosti.

Máte povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B.

Máte aj daňovú výhodu, príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu do výšky 500 € za príslušné zdaňovacie obdobie. V daňovom priznaní si teda príjmy z prenájmu môžete znížiť o túto sumu, čím znížite aj základ dane.

Pozor!

Ako prenajímateľ nehnuteľnosti si nemôžete uplatniť paušálne výdavky, iba reálne preukázateľné náklady spojené s prenájmom. Od 1. januára 2012 navyše nemôžete pri príjmoch z prenájmu vykazovať stratu.

Aké výdavky si môžete uplatniť pri prenájme nehnuteľnosti ako fyzická osoba - nepodnikateľ?

  • platby za energie (voda, teplo, plyn, elektrina) - ale iba v prípade, ak máte ako prenajímateľ uzatvorený zmluvný vzťah s dodávateľmi týchto energií vy a nie nájomca
  • ostatné služby (vodné, stočné, odvoz smetí)
  • poplatky spojené s internetom a TV - iba v prípade, ak je to dohodnuté v nájomnej zmluve

Pozor!

Výdavky si uplatňujete rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnutých do základu dane v daňovom priznaní k celkovým príjmom z prenájmu.

Príklad:

V roku 2020 ste mali príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 3 500 €. Zdaniteľný príjem si vyčíslite na 3 000 € (3 500 € - 500 € oslobodených od dane z príjmu). Vaše výdavky spojené s prenájmom vyčíslite na 1 800 €. Uplatniť si však môžete iba výdavky vo výške 1 542 € [(3 000 : 3 500) x 1 800]. Keďže príjmy ste si uplatnili v pomere 0,86 (3 000 € : 3 500 €), rovnakým pomerom krátite aj výdavky.